Име на болест: Пламеница - Plasmopara viticola
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис: Заболувањето го предизвикува габата Plasmopara viticola.
Пламеницата заедно со пепелницата е најопасна болест и нај честа болест кај виновата лоза. Може да ги нападне сите делови на лозата но најчесто прави штети на грозјето и листот. Габата презимува во облик на зимски спори на опаднатите листови. Првите пролетни зарази се можни кога ќе се исполнат соодветни временски услови (просечна температура три дена да не падне под 11 степени, во текот на 24 часа да падне барем 10мм воден талог, а големината на листовите да е 2 - 3 цм. Зимските спори на опаднатите листови ртат во пролет во посебни творби макроспорангии, од кои се развиваат зооспори. Ветерот и дождовните капки ги пренесуваат зооспорите на ливчињата на кои ртат. Првите зарази обично се појавуваат во втората половина на мај. Зооспорите ртат низ стомите. По неколку дена можат да се приметат видливи знаци на жолтеникави маслени дамки. Истовремено за ден или два да се појави бела превлака во вид на мувла во која се создаваат летните спори причинители на натамошните зарази. Времето од почетокот на заразата до појава на првите видливи знаци може да изнесува 12 - 15 дена, а кон крајот на јуни 4 - 6 дена. Пламеницата може да ги зафати зрната од гроздот се додека не постигнат големина на зрно грашок 5 - 7 мм и не се покријат со восочен полеп, иако и подоцна е можна зараза преку рачките, каде стомите се сеуште отворени.повеќе слики >>

Препарати

FALCON ® EC 460

SHAVIT F 72 WDG

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

CABRIO TOP

ENERVIN

POLIRAM DF

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL CU

ANTRACOL WG 70

ZUPINEB S-70

AZIMUT TRIPLE

CIMOFOL

FOLPAN 50 WP

FOLPAN 80 WDG

FORUM STAR

GALBEN F

MELODY COMBY 65.3 WG

MIKAL FLASH

MIKAL PREMIUM F

RIDOMIL GOLD COMBI 45 WG

SHAVIT F 72 WDG

SOLOFOL

VINCARE WG

BRAVO 500 SC

DIZIRAM 76 WG