Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Mancozeb; Zoxamide;
Име на препарат: ELECTIS 75 WG

Употреба:

ELECTIS 75 WG претстсвува превентивен фунгицид за контрола на патогените од класата на Oomycete. Се употребува за сузбивање на пламеници, пепелници, сечење на расадот (Pythium) и сива трулеж (Botrytis спп.) пред се кај компир и домат но и кај другите градинарски култури како и кај украсните цветни растенија. Во својот состав содрѓжи две активни материи зоксамид 83g/kg и манкозеб 667g/kg. Го инхибира образувањето на зооспори и нивното ртење. Отпорен е на измивање од дожд. Првото прскање трба да се обави пред да се затворат редовите а потоа во интервали од 7 до 14 дена. Дозволени се максимум до 10 третмани по култура. културите кои се наводнуваат треба да се испрскаат со препаратот веднаш по наводнувањето откако ќе се исушат листовите. Препорачаната доза изнесува 1.8 kg/ha. Потрошувачката на вода треба да изнесува од 200 - 600 L/ha.


Предупредување:


Каренца:

7 дена за компир; 28 дена за трпезни сорти на винова лоза; 42 дена за вински сорти на винова лоза.Добавувач: ТДПТУ „АЛГИНА“ДОО - Скопје
Производител: COWAN Comercio internacional e servico / веб страница