Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Ametoctradin; Metiram;
Име на препарат: ENERVIN

Употреба:

Се употребува за заштита на : -лозата од пламеница (Plasmopara viticola) во концентрација од 0,24% односно 24 g во 10 L вода -јаболката од чадлива краставост на листовите и плодовите (Venturia inaqualis) во концентрација 0,2% односно 20 g во 10 L вода; -компирот и доматот од пламеница (Phytophthora infenstans) во доза од 1,5-2 kg/ha односно 15-20 g во 10 L вода на 100 m2 за компирот и 1,5-3 kg/ha односно 15-30 g во 10 L вода на 100 m2 за доматот; -сончогледот од сивата дамкавост (Diaporthe helianthi) и црната дамкавост (Phoma oleracea var.helianthi) во доза од 2 kg/ha односно 20 g на 100 m2 со две третирања во фаза на 4 и 8 листа. Толеранца: 2 mg/kg за коскесто и јаболчесто овошје,зеленчук (освен за краставица и домат) сончоглед,кафе,зачини и чаеви; 1 mg/kg за краставица, домат,кромид и диња; 0,2 mg/kg за житарици и 0,05 mg/kg за компир.


Предупредување:

III Група на отрови Акутна токсичност - орална LD50 10000 mg/kg за стаорци - дермална LD50 над 2000 mg/kg за стаорци - инхалациона LC50 5,7 mg/L воздух за стаорци


Каренца:

14 дена за компирот и доматот, 9 дена во полски услови и во оранжерии, 28 дена за јаболка и трпезни сорти грозје,42 дена за вински сорти грозје.Добавувач: ДОО "ХЕМОМАК ПЕСТИЦИДИ" - Велес
Производител: BASF / веб страница