Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Mancozeb;
Име на препарат: DITHANE NEOTEC

Употреба:

Превентивен контактен фунгицид кој содржи активна материја манкозеб во концентрација од 75%. Се користи за сузбивање на болести кај винова лоза како пламеница (Plasmopara viticola) во концентрација од 0,25% (25 g/10 L вода). Кај овошните култури се користи за сузбивање на чадлилва краставост (Venturia inaeqaulis, Venturia pyrina), во концентрација од 0,2-0,25%.


Предупредување:

Не е дозволена примена со авиотретирање. Кај зеленчуците и јаткастото овоштие смее да се применува најмногу 3 пати во тек на вегатација. Во насади на винова лоза и компир употребата не е ограничена.Во комбинација со влажен сулфур не смее да се користи во последната примена, поради забавено разложување и тогаш каренцата изнесува 49 дена.


Каренца:

14 дена за домати (на отворено и во заштитен простор) и компир; 21 ден за трпезно грозје; 28 дена за јаболчесто овошје; 42 дена за винско грозје; каренцата за цреши и вишни е обезбедена со времето на примена.Добавувач: ДППУ „РАДОМАК“ ДОО - Скопје-Петровец / веб страница
Производител: Dow Agrosciences V.m.b.H. / веб страница