Име на болест: Црна дамкавост - Alternaria solani
Култура: КОМПИР
Опис: Болест која ја предизвикува паразитната габа Allternaria solani. Штетатите предизвикани од оваа габа се поголеми доколку се нападнати по младите растенија, а за време на текот на вегетацијата има сончеви денови и ретки дождови. Предизвикувачот на болеста во текот на зимата се одржува во заразените растителни остатоци и заразеното семе. Првите зарази настануваат многу рано, во местото каде што се сее или при пикирањето, во текот на произвотство на расад. Поради тоа и првите симптоми на болеста се откриваат на горните листови од расадот во вид на темни пеги. Карактеристични симптоми се појавуваат на листовите на расадените растенија во вид на сивотемни пеги со црни, концентрични кругови, оивичени со хлоротичен ореол. Пегите можат да се појават и по целото стебло. Со ширење ги зафаќа и подлабоките слоеви на ткивото со што ја нарушува структурата на стеблото. Настанува таканаречено прстенување на стеблото, при што деловите над прстените потполно изумираат. Слични пеги со вдлабен средишен дел се појавуваат и на плодовите. Раната зараза најдобро е да се спречи со производство на здрав расад. Затоа семето е најдобро да се дезинфицира со соодветен фунгицид, да се изврши дезинфекција на леите за произвотство на расад.повеќе слики >>

Препарати

QUADRIS

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

CABRIO TOP

ENERVIN

POLIRAM DF

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL CU

ANTRACOL WG 70

ZUPINEB S-70

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

BRAVO 500 SC