Име на болест: Црна дамкавост - Alternaria solani
Култура: ДОМАТИ
Опис: Болест која ја предизвикува паразитната габа Allternaria solani. Штетите предизвикани од оваа габа се поголеми доколку се нападнати помладите растенија. Првите зарази настануваат многу рано, во местото каде што се сее или при пикирањето, во текот на произвотство на расад. Симптоми се јавуваат на листовите каде се развиваат тркалезни црни дамки, кои при масовни зарази можат да бидат многубројни и да предизвикуваат прегорување на листовите. Дамките можат да се појават и по целото стебло Во есен таа се развива и на плодовите, кај кои причинува црни тркалезни дамки, посебно околу чашичката. Дамките се вдлабнати, тука се развиваат и други сапрофитни микроорганизми, што доведува до црно гниење на плодовите. Габата се развива при температура од 8 до 32 C и релативна влажност на воздухот над 90%. Болеста се развива при наизменично суво и влажно време. Паразитот се пренесува преку заразено семе.  За спречување се препорачува дезинфекција на почвата за производство на расад, плодоред, уништување и длабоко заорување на растителните остатоци, хемиска заштита се изведува со фунгициди. Раната зараза најдобро е да се спречи со производство на здрав расад. Затоа семето е најдобро да се дезинфицира со соодветен фунгицид, да се изврши дезинфекција на леите за производство на расад.повеќе слики >>

Препарати

QUADRIS

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

CABRIO TOP

ENERVIN

POLIRAM DF

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL CU

ANTRACOL WG 70

ZUPINEB S-70

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

BRAVO 500 SC