Име на болест: Лисна рѓа кај пченицата - Puccinia recognita
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис:На листовите се јавуваат црвеникави уредосоруси од двете страни на лисјата. Сорусите се исполнето со кафеавоцрвеникава правовидна маса. Сорусите се различни по големина и околу нив постои темнозелена зона. Во вегетативната фаза на животниот циклус постои како дикариотичен мицелиум, аециопорес, телиоспорес и уредниопорес. Во редакциската фаза, тој поминува на пченица растенија и диви житарки. Неколку генерации се алтернативни, а количината зависи од климатските услови на годината и времетраењето на вегетациониот период. При силни зарази листовите прегоруваат и предвреме изумираат. Основна мерка во спречување на лисната рѓа е одгледување на отпорни сорти и хемиска заштита.Препарати