Име на болест: Лисна рѓа кај пченицата - Puccinia recognita
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис:На листовите се јавуваат црвеникави уредосоруси од двете страни на лисјата. Сорусите се исполнето со кафеавоцрвеникава правовидна маса. Сорусите се различни по големина и околу нив постои темнозелена зона. При силни зарази листовите прегоруваат и предвреме изумираат. Основна мерка во спречување на лисната рѓа е одгледување на отпорни сорти и хемиска заштита.Препарати