Име на болест: Лисна рѓа кај пченицата - Puccinia recognita
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: На листовите се јавуваат црвеникави уредосоруси од двете страни на лисјата. Сорусите се исполнето со кафеавоцрвеникава правовидна маса. Сорусите се различни по големина и околу нив постои темнозелена зона. Во вегетативната фаза на животниот циклус постои како дикариотичен мицелиум, аециопорес, телиоспорес и уредниопорес. Во редакциската фаза, тој поминува на пченица растенија и диви житарки. Неколку генерации се алтернативни, а количината зависи од климатските услови на годината и времетраењето на вегетациониот период. При силни зарази листовите прегоруваат и предвреме изумираат. Основна мерка во спречување на лисната рѓа е одгледување на отпорни сорти и хемиска заштита.повеќе слики >>

Препарати

QUADRIS

BAVISTIN FL

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

BUMPER 25 EC

TELIO 25% EC

TILT 250 EC

MIRAGE 45 EC

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

EQUATION PRO WG

IMPACT 25 SC