Име на болест: Кадравост на листовите - Taphrina deformans
Култура: ПРАСКА
Опис: Причинител е паразитот Taphrinia deformans.
Ги напаѓа најповеќе младите листови на праската, поретко цветот и плодовите. Листовите се заразуваат по тргнување на вегетацијата. Младите листови почнуваат да се деформираат, свиткуваат, задебелуваат, го губат хлорофилот и жолтеат да подоцна потполно се деформираат и набабрат. Со порастот на листот симптомите стануваат по изразени, а листовите добиваат виолетово - црвена боја. Во тоа време на листовите се ствара сивкасто - прашкаст слој на скус со аскоспори. Кон крајот на пролета заразените листови добиваат темна боја се сушат и отпаѓаат.
Расејувањето на паразитот е осигурано со обилната спорулација на аскоспорите и со секундарните спори, кои настануваат со пупење на аскоспорите. Инфекциите настануваат во релативно краток рок. Презимените спори со пролетните дождови се симнуваат од гранките на лисните папки, се размножуваат со пупење и штом папката се отвори, во капките од вода ртат и прават инфекција на тукушто отворената пупка или млад лист. По инфекцијата паразитот продира под лисната кутикула образуваќи сплет на хифи - химениум. Некој од хифите се развиваат во аскуси кои ја подигаат кутикулата, избиваат на површината и формираат сивкаста превлака. Аскоспорите се расејуваат со ветрот. Од нив настануваат секундарни спори кои презимуваат на гранките.повеќе слики >>

Препарати

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

EFUZIN 500 SC

SYLLIT 499 SC

CAPTAN PINUS 50 WP

MERPAN 50 WP

MERPAN 80 WDG

ORTHOCID 80 WDG

VENTURIN

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

BRAVO 500 SC

DIZIRAM 76 WG