Име на болест: Кадравост на листовите - Taphrina deformans
Култура: ПРАСКА
Опис:Причинител е паразитот Taphrinia deformans.
Ги напаѓа најповеќе младите листови на праската, поретко цветот и плодовите. Листовите се заразуваат по тргнување на вегетацијата. Младите листови почнуваат да се деформираат, свиткуваат, задебелуваат, го губат хлорофилот и жолтеат да подоцна потполно се деформираат и набабрат. Со порастот на листот симптомите стануваат по изразени, а листовите добиваат виолетово - црвена боја. Во тоа време на листовите се ствара сивкасто - прашкаст слој на скус со аскоспори. Кон крајот на пролета заразените листови добиваат темна боја се сушат и отпаѓаат.
Расејувањето на паразитот е осигурано со обилната спорулација на аскоспорите и со секундарните спори, кои настануваат со пупење на аскоспорите. Инфекциите настануваат во релативно краток рок. Презимените спори со пролетните дождови се симнуваат од гранките на лисните папки, се размножуваат со пупење и штом папката се отвори, во капките од вода ртат и прават инфекција на тукушто отворената пупка или млад лист. По инфекцијата паразитот продира под лисната кутикула образуваќи сплет на хифи - химениум. Некој од хифите се развиваат во аскуси кои ја подигаат кутикулата, избиваат на површината и формираат сивкаста превлака. Аскоспорите се расејуваат со ветрот. Од нив настануваат секундарни спори кои презимуваат на гранките.Препарати

AGROPIN KAPTAN 50 WP

CAPTAN PINUS 50 WP

KAPTAN 50 SC

KAPTAN 50 WP-HP

KAPTAN FL

MERPAN 50 WP

MERPAN 80 WDG

ORTHOCID 80 WDG

ORTOCID 50 WP

VENTURIN

AGRIZEB

AGROZEB 80 % WP

DITHANE M-45

DITHANE NEOTEC

DITHANE S-60

DITHANE ® - PLAVI

HROMOZEB

MANCOPIN 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOGAL FS

MANKOGAL S

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

PENNCOZEB WG

PINOZEB M-45

PROFILUX

AGROPIN CIRAM S-75

CIRAM 75 WP

CIRAM 75 WP

CIRAM 75 WP-HP

CIRAM S-75 ZORKA