Име на болест: Фузариозно гниење - Fusarium coeruleum
Култура: КОМПИР
Опис: Fusarium coeruleum, Fusarium solani, Fusarium trichothecioides. Спомнатите врсти габи предизвикуваат трулеж на компирот првенствено во складишта, трапови, а понекогаш и на поле. Нападнатите кртоли се сушат во нив се помали или поголеми шуплини кои делимично се исполнети со бела влакнеста маса. Површината на трулите кртоли е набрана и на неа се развиваат бели брадавици. Брадавиците кои се развиваат на површината се состојат од густи хифи кои носат спори со спест облик типични за родот Fusarium. Спорите вршат инфекција на местата особено нападнати од пламеница. Разните рани при вадењето на компирот и скапувањата се места за продирање на овие габи.повеќе слики >>

Препарати

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL CU

ANTRACOL WG 70

ZUPINEB S-70

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

ROYAL FLO (Tiram 42-S)