Име на болест: Бела нога - Rhizoctonia solani
Култура: КОМПИР
Опис:Thanatephorus cucumeris (кондидиски стадиум Rhizoctonia solani) присутна во сите видови почви. Паразитира на подземните делови на компирот, а во исклучителни случаи во поволни случаи доаѓа до формирањ на бела превлака на стеблото во ниво на почвата. На гомолите можат да се приметат темносиви тврди творби. Тоа се склероции кои можат да бидат големи и до неколку милиметри. Склероциите на гомолите лесно можат да се превидат бидеќи со својот изглед потсеќаат на делови земја, која е постојано присутна на гомолите. Земјата може да ја испереме со вода , а склерициите цврсто се држат за гомолите. Слероциите на гомолите не предизвикуваат штети. Меѓутоа ако се користат за семе, мицелиите се развиваат од склероциите и да го инфицира коренот. Габата од почвата може да ги инфицира подземните делови на растението. Ркулците најчесто се нападнати на врвот каде меристемските станици се најосетливи. Можат да бидат нападнати по целата своја должина. Тие места добиваат сива боја. На нападнатите делови на коренот се гледаат смеѓи долгнавести лезии. Тие места често изгледаат како изгризани. Симптомите на надземниот дел се резултат на делување на паразитот на коренот. Како последица на ран напад на коренот доаѓа до пореметување во порастот, струковите растат во цик - цак линија, интернодиите се пократки, а нодиите се задебелени. Таквиот бусен има грмовиден облик. Кај подоцнежниот напад врвните ливчиња на растението стануваат жолто зелени и се виткаат. Кога коренот е нападнат така што лезиите го опфаќаат во вид на прстен целиот компир, тогаш е редуциран бројот на гомолите и доаѓа до формирање на зрачни гомоли како резултат на пореметување на транслокација на скробот. Во обилна влага може да дојде до формирање на совршен стадиум на стеблото во ниво на почвата. Тогаш тој дел од растението е покриен со бела превлака мицелии, кои фи носат базидиите со базидоспорите. Габата живее во облик на склероција и хифа или базидиоспора слободно или населена на растителни остатоци. Склероциите можат да ја задржат виталноста до 6 години. Со помош на склероциите, хифите, базидиоспорите кој доаѓаат во контакт со коренот, ртулците се остваруваат инфекциите. Само мал процент од склероциите со гомоли е патоген.Препарати

PENNCOZEB WG

MANKOZEB 80 WP

MICEXANIL

MANKOZEB R GOLD

PROFILUX

FANTIC M WG

MANFIL 80 WP

PRIMAT 80 WP

MANFIL 75 WG

GOLDFIX 80 WP

GALBEN M

ACROBAT MZ WG

ANTRACOL WG 70

RIZA 250 EW

FLINT MAX

FALCON ® EC 460

FOLIKUR EW 250

AKORD