Име на болест: Бела нога - Rhizoctonia solani
Култура: КОМПИР
Опис: Thanatephorus cucumeris (кондидиски стадиум Rhizoctonia solani) присутна во сите видови почви. Паразитира на подземните делови на компирот, а во исклучителни случаи во поволни случаи доаѓа до формирање на бела превлака на стеблото во ниво на почвата. . Ркулците најчесто се нападнати на врвот каде меристемските станици се најосетливи. Можат да бидат нападнати по целата своја должина. Тие места добиваат сива боја. На нападнатите делови на коренот се гледаат смеѓи долгнавести лезии. Тие места често изгледаат како изгризани. Симптомите на надземниот дел се резултат на делување на паразитот на коренот. Како последица на ран напад на коренот доаѓа до пореметување во порастот, струковите растат во цик - цак линија, интернодиите се пократки, а нодиите се задебелени. Таквиот бусен има грмовиден облик. Кај подоцнежниот напад врвните ливчиња на растението стануваат жолто зелени и се виткаат. Кога коренот е нападнат така што лезиите го опфаќаат во вид на прстен целиот компир, тогаш е редуциран бројот на гомолите и доаѓа до формирање на зрачни гомоли како резултат на пореметување на транслокација на скробот. Во обилна влага може да дојде до формирање на совршен стадиум на стеблото во ниво на почвата. Тогаш тој дел од растението е покриен со бела превлака мицелии, кои ги носат базидиите со базидоспорите. Габата живее во облик на склероција и хифа или базидиоспора слободно или населена на растителни остатоци. Склероциите можат да ја задржат виталноста до 6 години. Со помош на склероциите, хифите, базидиоспорите кој доаѓаат во контакт со коренот, ртулците се остваруваат инфекциите. Само мал процент од склероциите со гомоли е патоген.повеќе слики >>

Препарати

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL CU

ANTRACOL WG 70

ZUPINEB S-70

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

ROYAL FLO (Tiram 42-S)