Име на болест: Бактериско влажно гниење - Erwinia carotovora subsp. carotovora
Култура: ПИПЕРКИ
Опис:Тие се полифагни бактерии со голем број на домаќини во градинарските растенија. Со оглед на тоа дека прво се напаѓаат меснатите делови од растението - плодовите штетите од овој паразит можат да бидат големи. Првите симптоми се манифестираат во вид на влажни дамки, во поголем или помал обем, а потоа во вид на омекнување или скапување на деловите или на целиот плод. Појавата на скапувањето пропратена е со лачење на течност по што и болеста се нарекува бактериозно влажно скапување. Во поволни услови за неколку дена месото на плодот и внатрешноста се претвара во жолтеникава безлична маса обвиткана со покожицата на плодот, која останува непроменета. Изворот на инфекција се остатоците од заразените растенија во почвата во која оваа бактерија може да се одржува со години. Ширењето на бактеријата се врши со директен контакт, капки од  дожд носени од ветар, поливање по пат на оросување и одреден број инсекти. Инфекцијата се добива исклучиво при повреда на растенито настана на нај различни начини од дејство на човекот, град, ветар и др. Заштита е со уништување на растителните остатоци веднаш по прибирањето на реколтата, плодоред, уништување на инсектите вектори, употреба на здрав саден материјал, дезинфекција на складиштата.Препарати

AGRIZEB

AGROZEB 80 % WP

DITHANE M-45

DITHANE NEOTEC

DITHANE S-60

DITHANE ® - PLAVI

HROMOZEB

MANCOPIN 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOGAL FS

MANKOGAL S

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

PENNCOZEB WG

PINOZEB M-45

PROFILUX

ENERVIN

POLIRAM DF

ZUPINEB S-70

BALEAR 500 SC

BRAVO 500 SC

CHLOROFLASH

PILARICH 75% WP