Име на болест: Бактериска дамкавост на листовите кај пиперката - Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
Култура: ПИПЕРКИ
Опис:Паразитот ги напаѓа сите надземни делови на растението. На листовите се развиваат влажни маслени дамки со неправилен облик. Потоа дамките се зголемуваат и стануваат кафеави. Листовите станувааат кожести, пожолтуваат, некрозираат и изумираат. Слични промени настануваат и на стеблото, посебно на врвните делови. Кај плодовите од пиперка се јавуваат повеќе или помалку пликови, кои честопати пукаат, поцрнуваат и плодовите изгледаат како крастави. А ако пликовите не пукнат, остануваат испапчени црни рани. Штетни последици прави со опаѓањето на листовите, што доведува до намалување на приносот. Патогенот најинтензивен развој има при температура од 300C. Се инактивира на температура од 560C. Влажното и топло време го помагаат развојот и ширењето на патогенот. Се одржува во заразено семе, се пренесува главно преку семето и заразен расад. Основна мерка во заштитата на пиперката е употреба на здраво семе за производство на расад, дезинфекција на семето, уништување на растителните остатоци.Препарати

AGRIZEB

AGROZEB 80 % WP

DITHANE M-45

DITHANE NEOTEC

DITHANE S-60

DITHANE ® - PLAVI

HROMOZEB

MANCOPIN 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOGAL FS

MANKOGAL S

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

PENNCOZEB WG

PINOZEB M-45

PROFILUX

ENERVIN

POLIRAM DF

ZUPINEB S-70

BALEAR 500 SC

BRAVO 500 SC

CHLOROFLASH

PILARICH 75% WP