Име на болест: Бактериска дамкавост на листовите кај пиперката - Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
Култура: ПИПЕРКИ
Опис: Паразитот ги напаѓа сите надземни делови на растението. На листовите се развиваат влажни маслени дамки со неправилен облик. Потоа дамките се зголемуваат и стануваат кафеави. Листовите станувааат кожести, пожолтуваат, некрозираат и изумираат. Слични промени настануваат и на стеблото, посебно на врвните делови. Кај плодовите од пиперка се јавуваат повеќе или помалку пликови, кои честопати пукаат, поцрнуваат и плодовите изгледаат како крастави. А ако пликовите не пукнат, остануваат испапчени црни рани. Штетни последици прави со опаѓањето на листовите, што доведува до намалување на приносот. Патогенот најинтензивен развој има при температура од 300C. Се инактивира на температура од 560C. Влажното и топло време го помагаат развојот и ширењето на патогенот. Се одржува во заразено семе, се пренесува главно преку семето и заразен расад. Основна мерка во заштитата на пиперката е употреба на здраво семе за производство на расад, дезинфекција на семето, уништување на растителните остатоци.повеќе слики >>

Препарати

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

CABRIO TOP

ENERVIN

POLIRAM DF

ANTRACOL COMBI

ANTRACOL CU

ANTRACOL WG 70

ZUPINEB S-70

BRAVO 500 SC