Име на болест: Бактериска дамкавост на листовите кај пиперката - Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
Култура: ПИПЕРКИ
Опис:Паразитот ги напаѓа сите надземни делови на растението. На листовите се развиваат влажни маслени дамки со неправилен облик. Потоа дамките се зголемуваат и стануваат кафеави. Листовите станувааат кожести, пожолтуваат, некрозираат и изумираат. Слични промени настануваат и на стеблото, посебно на врвните делови. Кај плодовите од пиперка се јавуваат повеќе или помалку пликови, кои честопати пукаат, поцрнуваат и плодовите изгледаат како крастави. А ако пликовите не пукнат, остануваат испапчени црни рани. Штетни последици прави со опаѓањето на листовите, што доведува до намалување на приносот. Патогенот најинтензивен развој има при температура од 300C. Се инактивира на температура од 560C. Влажното и топло време го помагаат развојот и ширењето на патогенот. Се одржува во заразено семе, се пренесува главно преку семето и заразен расад. Основна мерка во заштитата на пиперката е употреба на здраво семе за производство на расад, дезинфекција на семето, уништување на растителните остатоци.Препарати

FUNGURAN-OH 50 WP

CHAMP FORMULA 2FL

PENNCOZEB WG

MANKOZEB 80 WP

MICEXANIL

MANKOZEB R GOLD

PROFILUX

FANTIC M WG

MANFIL 80 WP

PRIMAT 80 WP

MANFIL 75 WG

GOLDFIX 80 WP

GALBEN M

ACROBAT MZ WG

ENERVIN

CABRIO TOP

ANTRACOL WG 70

BRAVO 500 SC