Име на болест: Алтернариски рак - Alternaria alternata
Култура: ДОМАТИ
Опис:Симптомите се на сите надземни делови. На листовите, стеблото, лисните дршки, чашкините ливчиња, па и по зелените плодови се развиваат многубројни, ситни, црни дамки со светлозелен до жолтеникав ореол. Повеќе се појавува во расад и пластеници. При ладно време во пластениците причинува опаѓање на цветовите и на штотуку заметнатите плодови, ако се нападнати цветните дршки. На стеблото се забележуваат крупни некрозни раковини со сива боја, со темнокафеави рабови и малку вдлабнати. Во раковините се забележуваат и пукнатини. Раковините можат да го прстенуваат стеблото, поради што настапува венење, па и сушење на погорните делови од растението. Alternaria alternata е паразит на слабост, напаѓа физиолошки заслабнати растенија. Спречувањето се изведува со соодветни фунгициди. Подобри резултати даваат бакарните препарати. Оваа болест е многу толерантна кон фунгициди.Препарати

AGRIZEB

AGROZEB 80 % WP

DITHANE M-45

DITHANE NEOTEC

DITHANE S-60

DITHANE ® - PLAVI

HROMOZEB

MANCOPIN 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOGAL FS

MANKOGAL S

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

PENNCOZEB WG

PINOZEB M-45

PROFILUX

ENERVIN

POLIRAM DF

ZUPINEB S-70

BALEAR 500 SC

BRAVO 500 SC

CHLOROFLASH

PILARICH 75% WP