Име на болест: Алтернариски рак - Alternaria alternata
Култура: ДОМАТИ
Опис:Симптомите се на сите надземни делови. На листовите, стеблото, лисните дршки, чашкините ливчиња, па и по зелените плодови се развиваат многубројни, ситни, црни дамки со светлозелен до жолтеникав ореол. Повеќе се појавува во расад и пластеници. При ладно време во пластениците причинува опаѓање на цветовите и на штотуку заметнатите плодови, ако се нападнати цветните дршки. На стеблото се забележуваат крупни некрозни раковини со сива боја, со темнокафеави рабови и малку вдлабнати. Во раковините се забележуваат и пукнатини. Раковините можат да го прстенуваат стеблото, поради што настапува венење, па и сушење на погорните делови од растението. Alternaria alternata е паразит на слабост, напаѓа физиолошки заслабнати растенија. Спречувањето се изведува со соодветни фунгициди. Подобри резултати даваат бакарните препарати. Оваа болест е многу толерантна кон фунгициди.Препарати

FUNGURAN-OH 50 WP

CHAMP FORMULA 2FL

PENNCOZEB WG

MANKOZEB 80 WP

MICEXANIL

MANKOZEB R GOLD

PROFILUX

FANTIC M WG

MANFIL 80 WP

PRIMAT 80 WP

MANFIL 75 WG

GOLDFIX 80 WP

GALBEN M

ACROBAT MZ WG

ENERVIN

CABRIO TOP

ANTRACOL WG 70

BRAVO 500 SC