Име на болест: Краставост на краставицата - Cladosporium cucumerinum
Култура: КРАСТАВИЦА
Опис:Овој паразит е посебно опасен за краставицата. Симптоми ги има по плодовите, се забележуваат суви коркасти красти. Паразитот презимува во семето и во растителните остатоци.Препарати

BAVISTIN FL

GALOFUNGIN

AGRIZEB

AGROZEB 80 % WP

DITHANE M-45

DITHANE NEOTEC

DITHANE S-60

DITHANE ® - PLAVI

HROMOZEB

MANCOPIN 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOGAL FS

MANKOGAL S

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

PENNCOZEB WG

PINOZEB M-45

PROFILUX

ENERVIN

POLIRAM DF