Име на болест: Краставост на краставицата - Cladosporium cucumerinum
Култура: КРАСТАВИЦА
Опис:Овој паразит е посебно опасен за краставицата. Симптоми ги има по плодовите, се забележуваат суви коркасти красти. Паразитот презимува во семето и во растителните остатоци.Препарати

PENNCOZEB WG

MANKOZEB 80 WP

MICEXANIL

MANKOZEB R GOLD

PROFILUX

FANTIC M WG

MANFIL 80 WP

PRIMAT 80 WP

MANFIL 75 WG

GOLDFIX 80 WP

GALBEN M

ACROBAT MZ WG

ENERVIN

CABRIO TOP