Име на болест: Краставост на плодовите - Sphaceloma punicae
Култура: КАЛИНКА
Опис: Габата ги напаѓа плодовите и на истите причинува видливи темносиви и црни дамки или пак красти кои можат да ја зафатат целата површина на плодот а во некои случаеви и само делови од плодот. Заразениот плод може да се консумира но сепак има многу лош изглед. Кај силно заразените плодови може да настане и пукање на кората. Болеста се уништува пред цветањето и во почетните стадиуми од развојот на габата и тоа со фунгициди на база на бакар, манкозеб и хлорoталонил.повеќе слики >>

Препарати

PLAV KAMEN 25 SG

PLAVI KAMEN

SIN KAMEN

SIN KAMEN - ZORKA

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

BRAVO 500 SC