Име на болест: Црна дамкавост на листовите и краставост на плодовите кај доматот - Pseudomonas syringae pv. tomato
Култура: ДОМАТИ
Опис: Болест која со се почеста појава го загрозува производството на домати. Симптомите се на сите надземни делови, листовите имаат влажнозелени и ситни дамки, кои понатаму стануваат црни или чадливи. Дамките се обрабени со жолтеникав ореол. Нападнатите листови се сушат и опаѓаат. Инфекцијата може да се прошири и на лисните дршки, стеблото и плодот. На стеблото има влажни дамки со кафеава средина. На цветовите има ситни црни дамки. На плодовите дамките се вдлабнати, сјајно црни и се ситни. Дамките пукаат и се во вид на красти и околу дамката се забележува жолта боја.  Оптимална температура за развој е 20 - 250C, минимална е 30C, а максимална е 330C. Интензивно се развива на pH 7, 4 - 7, 6. Високата релативна влажност и силни дождови со силен ветар позитивно влијаат за развој на болеста.  Бактеријата се задржува на површината на семето и во многу заразени растителни остатоци и плевели домаќини на паразитот. Најдобра заштита се постигнува со примена на превентивни мерки како уништување на оболените делови од растението, плодоред, дезинфекција на почвата, сеење на здраво семе и одгледување на отпорни генотипови. Хемиската заштита е со ограничена ефикасност кога се во прашање бактериските заболувања.повеќе слики >>

Препарати

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

ACROBAT MZ WG

BAKAREN DITHANE

DITHANE NEOTEC

DITHANE NEOTECH

ELECTIS 75 WG

FANTIC M WG

GALBEN M

GALBEN M

GOLDFIX 80 WP

MANFIL 75 WG

MANFIL 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

MICEXANIL

PENNCOZEB WG

PRIMAT 80 WP

PROFILUX

RIDOMIL MZ 72-WP

RIDOSAN 72 WP

PREVICUR ENERGY