Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Fosetyl Al; PROPAMOCARB HYDROCLORID;
Име на препарат: PREVICUR ENERGY

Употреба:

Previcur Energy е системичен фунгицид кој во својот состав има две активни материи: 53,00 % пропамокарб и 33,25 % фосетил. Успешно се употребува кај крастевица, тиква и други видиви од фамилијата Cucurbitaceae во доза од 2,0 l/ha за сузбивање на пламеница. Кај пиперката се користи за сузбивање на пламеница и сечење на расадот во концентрација од 2 l/ha. Првата апликација треба да биде по расадување во концентрација од 0,2% со залевање на 2 L раствор на 1 m2. Од 7-10 дена по првата апликација потребно е да се примени фолијарно во доза од 2 l/ha, a доколку има потреба се извршува и третата апликација исто така фолијарно во доза од 2 l/ha. За сузбивање на Pythium spp., во расадничкото производство се употребува кја доматот, модриот патлиџан, диња, лубеница, краставица, тиквица, зелена салата, ендивија, рукола, цикорија, валеријана, карфиол, зелка, брокула и тутун со едно третирање по сеење во количина од 6 ml/m2 или во разделени концентрации две третирања од 3 m2, во временски период од две недели со примена на 2 - 4 l вода по m2 за едно третирање. За сузбивање на Pythium spp во почва се аплицира преку системот за наводнување капка по капка кај доматот, модриот патлиџан, диња, лубеница, краставица и тиквица.Дозволени се 2 третирања во количина од 2 - 3 L со употреба на 20000 L вода по хектар. Првата апликација се врши заедно со расадувањето на културата а втората е по две недели. За сузбивање на пламеница со фолијарна апликација се приемнува кај зелената салата, ендивија, рукола, цикорија и валеријата во количина од 2 - 3 l/ha во период од 8 - 12 дена во зависност од степенот на зараза со примена на 400 - 1000 l/ha вода. дозволени се до 2 третирања во текот на вегетацијата.


Предупредување:

- не треба да се корист кај насади на лута пиперка со кратка вегетација; - оптималото време на употреба на фунгицидиот Previcur Energy е после садење и непосредно пред расадување-пикирање на расадот. Може да се употреби по расадување на постојано место; - Previcur Energy се применува пред се превентивно, пред остварување на инфекциите. Доколку се врѓат куративни третмани неопходно е да се направат минимум два до три третмана со залевање; - Previcur Energy не треба да се користи на сува почва туку на почва со нормална влажност со цел негово поуспешно навлегување преку кореновиот систем. - prilikom potapanja rasada povrća voditi računa da biljka radi boljeg usvajanja bude u rastvoru preparata 20 minuta; - može se dodati u sistem za navodnjavanje „kap po kap“, jer je u vodi potpuno rastvorljiv i ne zapušava raspršivač; - ne suzbija mikorizne gljive koje su veoma značajne za rast korena; - ne postoji opasnost od unakrsne rezistencije. - Previcur Energy efikasno suzbija zaraze prouzrokovane sojevima gljiva koji su postali otporni na ostale fungicide.


Каренца:

3 дена за краставица и благи сорти на пиперка; 14 дена за тикви; 20 дена за зелена салата, ендивија, рукола, цикорија, валеријана; 21 ден за лути сорти на пиперка. За домат, модар патлиџан, диња, лубеница, карфиол, брокула, зелка и тутун каренцата е обезбедена со времето на третирањеДобавувач: ДПП „АГРОХЕМИЈА” ДООЕЛ, Скопје - Скопје
Производител: BAYER - Crop Science AG - Германија / веб страница