Име на болест: Компирова златица - Leptinotarsa decemlineata
Култура: КОМПИР
Опис: Има тело долго просечно 10 мм. Телото е кафеножолтеникаво, на стомакот повеќе црвенкасто. Поткрилата се жолти со по пет долги пруги. На надвратникот се наоѓаат 11 црни пеги со различен облик. Личинките се со ружичаста боја со црна глава. Личинките од 1 и 2 стадиум се долги до 4. 0 мм, а личинките 3 и 4 стадиум подолги од 4 мм. Јајните легла се наоѓаат на опачината на листот и содржат 25 - 80 јајца долги 1, 2 мм кои се поставени едно до друго со жолта боја. Имагото презимува во почвата. Кога температурата на длабочина од 10 цм се загрее на 14, 5 степени или кога температурата на воздухот ќе помине 14 - 15 степени почнува масивна појава на имаго. По излагањето женките веднаш не морат да се хранат можат 10 дена да бидат и без храна. Женките ги полагаат јајцата по 30 или повеќе денови. Дневно може да снесе 5 - 70 јајца, а вкупно 300 - 1100 јајца, со тоа што во топлипериоди повеќе во ладните помалце. Развојот на јајцата трае 5 - 16 дена. Поголем број на испилувања има кога е пониска релативната влажност. Личинките се пресоблекуваат три пати и преоѓаат низ 4 стадиуми на развој. Развојот трае 14 - 22 дена напролет и 12 - 18 дена летото. Развојот на првиот стадиум трае 3 - 4 дена, 3 - 7 дена на вториот, 4 - 8 дена на третиот, 5 - 11 дена на четвртиот. Развојот од јајце до имаго трае педесетина дена.повеќе слики >>

Препарати

OHIDAN C-50

OHIDAN P-5

DIREKT

FASTAC 10 SC

BEVESPILAN

BUBASTAR

TONUS

VOLLEY

BULLDOCK

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

FURY 10 EC

FURY GEO

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

CALYPSO SC 480

PROTEUS 110 OD

IMIDAN 50 WP

CHLORCYRIN 550 EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NOTIKOR

NURELLE D

PIREL D

REKORD 20 EC