Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: phosmet;
Име на препарат: IMIDAN 50 WP

Употреба:

IMIDAN 50 WP е инсектицид и акарицид кој содржи активна материја фосмет 50% инхибитор на ацетилхолинестераза. Кај боровинка се користи за сузбивање на овошна мува (Blueberry maggot, Rhagoletis mendax) во доза од 2,25 kg во1000 L вода на хектар. Првата апликација е превентивно кога ќе се забележат првите имага а втората апликација теба да биде кога ќе се забележи нападот. Не треба да се аплицира 15 дена пред берба. За заштита од почвени црви се аплицира 2,24 kg во 1000 L вода на ha. се аплицира само преку почва со максимелно две апликации годишно. Првата апликација треба да се напарви кога ќе се забележат штетите. Кај морковот се употребува за сузбивање на (Listronotus oregonensis, Carrot weevil) во доза од 2,25 kg/ha во доволно количество на вода за да се обезбеди добра поркриеност. Дозволени се до две апликации во сезона. Препаратот не треба да се аплицира 40 дена пред собирање на реколтата. Кај целерот исто така се употребува за сузбивање на Carrot weevil (Listronotus oregonensis) во доза од 2,25 kg/ha со потрошувачка на вода од 1000 L/ha. Дозволени се до две апликации во сезона. Да не се аплицира 40 дена пред собирање на реколтата. Кај црешата и вишната се користи за сузбивање на Peach twig borer (Anarsia lineatella), plum curculio (Conotrachelus nenuphar), redbanded leaf roller (Argyrotaenia velutinana), црешина овошна мува (Rhagoletis indifferens), eastern tent caterpillar (Malacosoma americanum), elm spanworm (Ennomos subsignaria), gypsy moth (Lymantria dispar dispar), Japanese beetle (Popillia japonica) and spring cankerworm (Paleacrita vernata), European red mite (Panonychus ulmi) и twospotted spider mite (Tetranychus urticae). За таа цел се аплицира доза од 3,75 kg/ha. Препаратот не треба да се аплицира 7 дена пред берба. За заштита на брусница од Blackheaded fireworm (Rhopobota naevana) се аплицира доза од 2,2 kg/ha преку почва или со фумигација. Дозволени се до четири апликации годишно. Првата апликација треба да се направи кога ќе се испилат јајцата а втората 5 - 7 дена подоцна. Препаратот да не се аплицира 30 дена пред берба. За заштита на винова лоза од Grape berry moth (Paralobesia viteana), eastern tent caterpillar (Malacosoma americanum), elm spanworm (Ennomos subsignaria), gypsy moth (Lymantria dispar dispar), Japanese beetle (Popillia japonica) и spring cankerworm (Paleacrita vernata) се аплицира 1,9 kg/ha пред цветање, 2,5 kg/ha по цветање и 3,1 kg/ha откако ќе се спојат редовите. Да не се аплицира 7 дена пред берба. За заштита на крушата од обична крушкина болва (Psylla pyri), codling moth (Cydia pomonella), redbanded leafroller (Argyrotaenia velutinana), plum curculio (Conotrachelus nenuphar), oblique-banded leafroller (Choristoneura rosaceana), green fruitworm (Orthosia hibisci), rust mite (Aceria anthocoptes), eastern tent caterpillar (Malacosoma americanum), elm spanworm (Ennomos subsignaria), gypsy moth (Lymantria dispar dispar), Japanese beetle (Popillia japonica), spring canker worm (Paleacrita vernata), European red mite (Panonychus ulmi) и twospotted spider mite (Tetranychus urticae) потребно е да се аплицира доза од 3,75 kg/ha. Последната апликација може да се направи еден ден пред берба. Кај праската се употребува за сузбивање на plum curculio (Conotrachelus nenuphar), peach twig borer (Anarsia lineatella), oriental fruit moth (Grapholita molesta), oblique-banded leafroller (Choristoneura rosaceana), tarnished plant bug (Lygus lineolaris), eastern tent caterpillar (Malacosoma americanum), elm spanworm (Ennomos subsignaria), gypsy moth (Lymantria dispar dispar), Japanese beetle (Popillia japonica), spring canker worm (Paleacrita vernata), European red mite (Panonychus ulmi) и twospotted spider mite (Tetranychus urticae). За таа цел се аплицира доза од 3,75 kg/hs. Може да се аплицира еден ден пред берба. Кај сливата се употребува за сузбивање на plum curculio (Conotrachelus nenuphar), apple maggot (Rhagoletis pomonella), redbanded leafroller (Argyrotaenia velutinana), astern tent caterpillar (Malacosoma americanum), elm spanworm (Ennomos subsignaria), gypsy moth (Lymantria dispar dispar), Japanese beetle (Popillia japonica), spring canker worm (Paleacrita vernata), European red mite (Panonychus ulmi) и twospotted spider mite (Tetranychus urticae). за таа цел се аплицира 3,75 kg/ha. Може да се аплицира еден ден пред берба. Кај комирот ги сузбива компировата златица (Leptinotarsa decemlineata), potato flea beetle (Epitrix subcrinata), potato leafhopper (Empoasca fabae) и крушкината вошка (Macrosiphum euphorbiae). Се употребува во доза од 2,25 kg/ha во доволно количество на вода за да се обезбеди добра покриеност. Се аплицира по потреба во текот на вегетација. Препаратот не треба да се аплицира 7 дена пред берба.


Предупредување:

IMIDAN 50 WP е компатибилен со повеќето инсектициди, фумгициди и митициди но не е компатибилен со пестициди кои имаат изразити базна реакција како што е бордовската чорба.


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: GOWAN Comercio Internatuional e Servicos Limitada / веб страница