Име на болест: Бактериско венење на пиперката - Pseudomonas syringae pv. syringae
Култура: ПИПЕРКИ
Опис:Кај пиперката причинува дамкосување на листовите и изумирање на расадот. На листовите, како и на стеблото од расадот, се јавуваат ситни, неправилни, влажни темнокафеави до црни дамки. При посилни зарази причинува изумирање на расадот. При студеникаво и врнежливо време, остварува зарази и по расадувањето на пиперката. Бактеријата се разнесува од дождовните капки, ветерот и од инсектите. Врнежливото време, високата влажност и ниските температура ја зголемуваат опасноста од оваа бактериоза. За заштита се препорачува употреба на бакарен хидроксид непосредно по опаѓањето на листовите.Препарати

AGRIZEB

AGROZEB 80 % WP

DITHANE M-45

DITHANE NEOTEC

DITHANE S-60

DITHANE ® - PLAVI

HROMOZEB

MANCOPIN 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOGAL FS

MANKOGAL S

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

PENNCOZEB WG

PINOZEB M-45

PROFILUX