Име на болест: Бактериско венење на пиперката - Pseudomonas syringae pv. syringae
Култура: ПИПЕРКИ
Опис:Кај пиперката причинува дамкосување на листовите и изумирање на расадот. На листовите, како и на стеблото од расадот, се јавуваат ситни, неправилни, влажни темнокафеави до црни дамки. При посилни зарази причинува изумирање на расадот. При студеникаво и врнежливо време, остварува зарази и по расадувањето на пиперката. Бактеријата се разнесува од дождовните капки, ветерот и од инсектите. Врнежливото време, високата влажност и ниските температура ја зголемуваат опасноста од оваа бактериоза. Употреба на бакарен хидроксид непосредно по опаѓањето на листовите.Препарати

FUNGURAN-OH 50 WP

CHAMP FORMULA 2FL

PENNCOZEB WG

MANKOZEB 80 WP

MICEXANIL

MANKOZEB R GOLD

PROFILUX

FANTIC M WG

MANFIL 80 WP

PRIMAT 80 WP

MANFIL 75 WG

GOLDFIX 80 WP

GALBEN M

ACROBAT MZ WG