Име на болест: Еноец, трирогест - Galium tricornutum
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен есенско - пролетен плевел. Стеблото е полегливо, разгрането од основата. Листовите се прешленесто распоредени околу стеблото. Целото растение е обраснато со влакненца, чии врвот се кукесто свиткани. Цветовите се ситни, бели, плодот е во вид на оревче. Се размножува со семе и обично никнува наесен. Дел од семето никнува напролет. Есенските и пролетните растенија созреваат истовремено во јуни - јули т. е заедно со житните култури. Ги заплевелува есенските жита и другите култури со густ склоп. Еден е од поопасните плевели на житните култури и предизвикува полегнување на посевот.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

ARRAT

BERIKET SL

CAMBIO

DICOPUR TOP 464 SL

LINTUR 70 WG

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P