Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Pendimethalin;
Име на препарат: PENDIPIN 330 EC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ДПВНТ „АГРОПИН“ ДОО - Скопје
Производител: ДПВНТ „АГРОПИН“ ДОО