Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: 2,4-D; Florasulam;
Име на препарат: MUSTANG

Употреба:

Селективен системичен хербицид за сузбивање на едногодишни  и повеќегодишни дикотиледони плевели кај житните култури: пченица, двореден јачмен, пченка и овес. Содржи активна материја флорасулам 0,63% и 2,4 D, 45%. Третирањето се врши со доза од 0,4-0,6 L/ha, на пролет од почеток на братење до појава на првото коленце кога плевелите се во фаза од 2 - 6 листа. Кај пченката се препорачува во доза од 0,5 - 0,8 L/ha кога пченката има развиено од 2 -5 листа. Дозволена е само една апликација годишно. Спектар на дејство: Abutilon theophrasti (djelomično), Amaranthus retroflexus, Ambrosia artemisiifolia, Anthemis arvensis, Atriplex patula, Brassica juncea, Brassica nigra, Capsella bursa - pastoris, Cardaria draba, Centaurea cyanus, Chenopodium album, Cichorium intybus, Cirsium arvense, Convolvulus arvensis, Datura stramonium, Daucus carota, Equisetum arvense, Erigeron canadensis, Euphorbia spp., Fumaria officinalis, Galeopsis tetrahit, Galinsoga parviflora, Helianthus annuus, Lamium purpureum, Lepidium draba, Melilotus officinalis, Mentha arvensis, Papaver rhoeas, Plantago major, Polygonum convolvulus, Polygonum persicaria, Ranunculus arvensis, Ranunculus sardous, Raphanus raphanistrum, Rumex crispus, Rumex obtusifolius, Sambucus ebulus, Senecio vulgaris, Sinapis alba, Sinapis arvensis, Solanum nigrum, Sonchus arvensis, Sonchus asper, Sonchus oleraceus, Taraxacum officinale, Thlaspi arvense, Urtica urens, Vicia spp., Xanthium spp.


Предупредување:

Препаратот е компатибилен со повеќето хербициди, инсектициди и фунгициди. исто така може да се нанесува во мешавини со фолијарни ѓубрива. овој производ не се нанесува на пченка која била третирана со органофосфорни инсектициди.Најефикасен е на пролет, при температура од 5 ⁰С. Не треба да се употребува после ноќи кога има мраз, бидејќи ефикасноста значително му опаѓа.


Каренца:

обезбедена со времето на употреба.Добавувач: ДППУ „РАДОМАК“ ДОО - Скопје-Петровец / веб страница
Производител: Dow Agrosciences V.m.b.H. / веб страница