Име на болест: Бактериска некроза на срцевината на стеблото кај доматот - Pseudomonas corrugata
Култура: ДОМАТИ
Опис:Првите симптоми се во фаза на зреењето на првите плодови, со жолтеење на одделни листови и венење на некои ветки или цели растенија, нагла овенатост на врвовите на стеблото. Најкарактеристични промени се во срцевината на стеблото и на лисните дршки, односно изумирање на срцевината на стеблото, станува кафеава и празна. Болните растенија најчесто венат, изумираат, а плодовите не дозреваат. Бактеријата се развива при висока температура и висока релативна влажност на воздухот.  Оваа бактерија се одржува во семето, во растителните остатоци и во водата за наводнување. За заштита се препорачува употреба на здраво семе, дезинфекција на семе и расад, болните растенија од посевите да се отстранат и избегнување на прекумерено ѓубрење со азотни ѓубрива.Препарати

FUNGURAN-OH 50 WP

CHAMP FORMULA 2FL

PENNCOZEB WG

MANKOZEB 80 WP

MICEXANIL

MANKOZEB R GOLD

PROFILUX

FANTIC M WG

MANFIL 80 WP

PRIMAT 80 WP

MANFIL 75 WG

GOLDFIX 80 WP

GALBEN M

ACROBAT MZ WG