Име на болест: Бактериска некроза на срцевината на стеблото кај доматот - Pseudomonas corrugata
Култура: ДОМАТИ
Опис:Првите симптоми се во фаза на зреењето на првите плодови, со жолтеење на одделни листови и венење на некои ветки или цели растенија, нагла овенатост на врвовите на стеблото. Најкарактеристични промени се во срцевината на стеблото и на лисните дршки, односно изумирање на срцевината на стеблото, станува кафеава и празна. Болните растенија најчесто венат, изумираат, а плодовите не дозреваат. Бактеријата се развива при висока температура и висока релативна влажност на воздухот.  Оваа бактерија се одржува во семето, во растителните остатоци и во водата за наводнување. За заштита се препорачува употреба на здраво семе, дезинфекција на семе и расад, болните растенија од посевите да се отстранат и избегнување на прекумерено ѓубрење со азотни ѓубрива.Препарати

AGRIZEB

AGROZEB 80 % WP

DITHANE M-45

DITHANE NEOTEC

DITHANE S-60

DITHANE ® - PLAVI

HROMOZEB

MANCOPIN 80 WP

MANKOGAL 80

MANKOGAL FS

MANKOGAL S

MANKOZEB 80 WP

MANKOZEB R

MANKOZEB R GOLD

PENNCOZEB WG

PINOZEB M-45

PROFILUX