Име на болест: Добрејка обична (сивкаста грбка) - Lepidium draba
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Двогодишно или повеќегодишно растение висока 30 - 60 цм. Има развиени ризоми, со кои се размножува. Главниот корен е вертикално во почвата, а страничните вертикално. Стеблото е исправено, голо и влакнесто во горниот дел разгрането. Листовите имаат сивкасти влакненца. Листовите се сушат пред цветењето. Горните листови се седечки. Цветовите се ситни, бели миризливи собрани во густи гроздасти цветови. Плодот е со срцевиден облик. Произведува 1 - 5000 семки. Се размножува генеративно и вегетативно. Семето може да се употреби наместо бибер.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

ARRAT

BERIKET SL

CAMBIO

DICOPUR TOP 464 SL

LINTUR 70 WG

CALLISTO 480 SC

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P