Име на болест: Добрејка обична (сивкаста грбка) - Lepidium draba
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Двогодишно или повеќегодишно растение висока 30 - 60 цм. Има развиени ризоми, со кои се размножува. Главниот корен е вертикално во почвата, а страничните вертикално. Стеблото е исправено, голо и влакнесто во горниот дел разгрането. Листовите имаат сивкасти влакненца. Листовите се сушат пред цветењето. Горните листови се седечки. Цветовите се ситни, бели миризливи собрани во густи гроздасти цветови. Плодот е со срцевиден облик. Произведува 1 - 5000 семки. Се размножува генеративно и вегетативно. Семето може да се употреби наместо бибер.Препарати