Име на болест: Обично влакнесто просо - Echinochlоa crus galli
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 30 - 150 цм. Слабо членковидо на коленцата влакнесто. Листовите се линеарни, зелени или црвенкасти, мазни и на рабовите груби. Долги се до 30 цм, а широки до 15 мм. Немаат лигули. Ракавецот им е мазен. Цвета летото. Метличасто соцветие се состои од долги класовидни гроздови. Класјата имаат осички долги до 1 цм. Дава 13000 семки со ртливос до 7 години.
Преносител на нематоди.повеќе слики >>

Препарати

PULSAR 40 SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC

BEVETOMP

DOST 330 EC

HERBA STOP 330 EC

MARATON 375 SC

METEOR 330 EC

MOST MIKRO 365 SC

PANDIDA 330 EC

PENDIPIN 330 EC

STOMP 330 E

STOMP AQUA

STON

WING-P