Име на болест: Гниење на коренот, на приземниот дел од стеблото и штурост на класовите на житата - Fusarium culmorum
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис:Кај пченицата предизвикува гниење на коренот и основата на стеблото што се манифестира во фазата на млечна зрелост на ппченицата. Поради изумирање на коренот се јавуваат бели класови. Одделни класчиња или цели класви можат да бидат прекриени со розеникава мицелија. Оваа габа е типичен почвен паразит и има конкурентска способност во однос на другите сапрофитски микроорганизми. За спречување се препорачува употреба на здраво семе, заорување на стрништето и дезинфекција на семето со соодветни фунгициди.Препарати