Име на болест: Гниење на коренот, на приземниот дел од стеблото и штурост на класовите на житата - Fusarium culmorum
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Кај пченицата предизвикува гниење на коренот и основата на стеблото што се манифестира во фазата на млечна зрелост на ппченицата. Поради изумирање на коренот се јавуваат бели класови. Одделни класчиња или цели класви можат да бидат прекриени со розеникава мицелија. Оваа габа е типичен почвен паразит и има конкурентска способност во однос на другите сапрофитски микроорганизми. За спречување се препорачува употреба на здраво семе, заорување на стрништето и дезинфекција на семето со соодветни фунгициди.повеќе слики >>

Препарати

QUADRIS

DUET ULTRA

VITAVAX 200 FF

BUMPER 25 EC

TELIO 25% EC

TILT 250 EC

MIRAGE 45 EC

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

BRAVO 500 SC