Име на болест: Паламида нивска - Cirsium arvense
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Cirsium arvense
Повеќегодишно растение високо 30 - 160 цм. Има многу јак коренов систем со израстоци од кои се развиваат надземни иданоци. Стеблото е исправно и разгрането. Листовите се наизменични разделени и имаат боцки. Цветовите се собрани во ружичесто соцветие. Дводомно растение. Цвета летото и наесе. Дава до 40000 семки со ртливост преку 6 години. Почнува со пораст рано напролет. За краток период може да се развие и осемени. Се размножува вегетативно со изданоци и генеративно со семе. На еден квадрат може да се најдат преку 500 коренови изданоци од кои можат да се развиат нови растенија. Многу чест жилав и штетен плевел. Преносител на некој габни болести инсекти и нематоди.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

ARRAT

BERIKET SL

CAMBIO

DICOPUR TOP 464 SL

LINTUR 70 WG

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen

CALLISTO 480 SC

GOLIJAT

GOLTIX WP 70