Име на болест: Житна пијавица - Lema melanopus
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува како имаго во почвата под растителни остатоци. Штетите ги причинуваат и ларвите и имагата. Се хранат со листот. Ларвата го гризе горниот епидермис и паренхимското ткиво додека имагото може да го гризе и долниот епидермис. Како резултат на нивната исхрана листот е изеден по нервниот систем. Штетите се манифестираат во вид на бели линии долги 4 - 10цм. За успешна контрола се препорачува континуиран мониторинг на потенцијалните жаришта. Метод на контрола се
- жолти водени садови
- кечер
- дрвен рам
Економски праг е - 2 ларви/последен лист - за принос од 5т/ха
- 1 - 1, 5 ларви/последен лист - за принос поголем од 5т/ха
- 1 јајце/растение
Мерки за контрола се: Агротехнички, биолошки, хемиски меркиповеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

FURY 10 EC

FURY GEO

CHLORCYRIN 550 EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NOTIKOR

NURELLE D

PIREL D

REKORD 20 EC