Име на болест: Зимска совица - Agrotis segetum Schiff.
Култура: ПЧЕНКА
Опис: почвата. Полага јајца во мали групи на опачината на листовите, околу растенијата или на површинскиот почвен слој. Испилените гасеници се хранат со листот на растенијата. Во повисоките степени од развојот ларвите се симнуваат во почвата и го гризат кореновиот врат и коренчињата. Најголеми штети причинуваат на млади градинарски или индустриски растенија кои ги прегризуваат целосно. За утврдување на бројноста на ларвите совици се копаат почвени проби . Економскиот праг за градинарски култури е 2 - 3 ларви/м2, а доколку се надмине економскиот праг се препорачуваат мерки за уништување. Од агротехнички мерки за контрола се користи плодоред, обработка на почвата, ѓубрење, од хемиските ако се надмине економскиот праг пред сеидбата на културата, почвата се третира превентивно и се препорачуваат гранулирани формулации, а ако е надминат економскиот праг во текот на вегетацијата се користат течни формулации. За таа цел се препорачуваат препарати на база на спинозини, оксадиазини, антранилични диамиди, карбамати и органофосфорни инсектициди.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

FURY 10 EC

FURY GEO

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC