Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Chlorpyrifos;
Име на препарат: CYREN 5G

Употреба:

CYREN 5G e органофосфатен инсектицид со контактно и дигестивно дејство кој содржи активна материја хлорпирифос 5%. Формулиран е во вид на гранули и наменет за инкорпорација во почва на длабочина од 10 cm. Сузбива почвени штетници во пченка како диабротика (Diabrotica sp.), скочи буби, жичњаци (Agriotes spp.), (Scutigerella immaculata), ларви грчици (Melolontha spp.) и Phyllophaga sp., Phyllophaga crinita. Се применува во доза од 25 - 30 kg/ha пред сеидба со инкорпорација во почва ( 5 - 10 cm длабочина) за сузбивање на ларви во почва. Може да се третира и за време на сеидба во доза од 15 - 25 kg/ha.


Предупредување:

Дозволена е една апликација во сезона. Не треба да се меша со препарати кои се алкални.


Каренца:

21 денДобавувач: ДПУ „АГРИМАТКО“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: CHEMINOVA AGRO S.A. / веб страница