Име на болест: Овесна лисна вошка - Sitobion avenae
Култура: ПЧЕНИЦА
Опис: Има граничен ефект. Многу често нејзината бројност е повисока на граничните растенија отколку во внатрешноста на посевите. Презимува јајце или возрасна женка на зимските жита и класестите треви. Мигрира во рамките на класестите растенија. Масовно се размножува во мај и јуни. Наесен се враќа на новоникнатите жита по сеидбата. Колониите ги формира на лисјата и особено на класот. Многу е штетна заради пренамножувањето, а особено и одговараат повисоки температури и влага. Ѓубрење со високи дози азот многу и придонесуваат и доведуваат до пренамножување на вошката. Пренесува повеќе вируси на житата, пченката и градинарските растенија. Го пренесува вирусот на џуџесто жолтило на житата.повеќе слики >>

Препарати

VANTEX 60 CS

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC