Средства за заштита: ИНСЕКТИЦИДИ
Активни материи: Gamma-cyhalothrin;
Име на препарат: VANTEX 60 CS

Употреба:

VANTEX 60 CS e инсектицид со брзо дејство. Содржи активна материја гама цихалотрин, 60 g/L. Наменет е за сузбивање на за сузбивање на житна пијавица (Lema melanopus ), јаболков црв (Carpocapsa pommonella), зелената јаболкова вошка (Aphis pommi), гроздов молец (Lobesia botrana ), зелкова гасеница (Pieris brassicae), ларви од вошки кај зелковите култури (Brevicoryne brassicae) и др. Кај јаболката се препорачува во концентрации од 0,004 - 0,005% (40 - 50 ml на 1000 L вода). Кај виновата лоза во концентрација од 0,004 - 0,006% (40 - 60 ml на 1000 L вода). Кај стрните жита и зелката во доза од 50 - 70 ml/ha. апликацијата треба да се направи откако ќе се забележат првите инсекти. 40 - 50 ml na 1000 l vode40 - 50 ml na 1000 l vode


Предупредување:

Компатибилен е со поголем број на инсектициди и акарициди но не треба да се меша со препарати на база на бордовска чорба или некои други алкални препарати.


Каренца:

35 – стрни жита; 14 – јаболка, kupus; 21 – винова лоза.Добавувач: ДППУ „РАДОМАК“ ДОО - Скопје-Петровец / веб страница
Производител: CHEMINOVA A/G / веб страница