Име на болест: Какол, нивски - Agrostemma githago
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Монокарпен едногодишен есенско - пролетен плевел. Во рамничарските реони никнува наесен, додека на повисоките места никнува напролет на 1 - 4 цм длабочина. При поблаги зими никнува и во текот на јануари и февруари. Ги заплевелува културите со густ склоп. Спрема почвата не е пробирлив. Кога е во помал број каколот стимулативно дејствува врз пченицата т. е. се јавува позитивна алелопатија.повеќе слики >>

Препарати

DICOPUR TOP 464 SL

DMA EXTRA 600 SL

KOROVICID

MUSTANG

U 46-D

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

ACCURATE 20 WG

GRANSTAR 75 WG

HERBASTAR 750 WG