Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: metsulfuron - methyl;
Име на препарат: ACCURATE 20 WG

Употреба:

ACCURATE 20 WG е системичен селективен хербицид кој во својот состав содржи 200 g/kg активна метрија метсулфурон метил. Наменет е за сузбивање на тврдокорни едногодишни и повеќегодишни широколисни плевели во озима пченица, тритикале и рж во фенофаза 20 - 29 BBCH во доза од 10 g/ha или пак доколку се третира подоцна (30 - 39 BBCH) во доза од 20 g/ha со потрошувачка на вода од 100 - 400 l/ha. Дозволена само една апликација годишно. Кај зимски форми на јачмен доколку ст ретира во раните фази од развој на јаменот (20 - 29 BBCH) се препорачува доза од 10 g/ha а доколку се третира подоцна (30 BBCH) во доза од 20 g/ha. Дозволена е само една апликација годишно. Кај пролетна пченица и овес може да се третира во фенофаза 13 - 29 BBCH во доза од 10 g/ha или во доза од 20 g/ha во фенофаза 30 BBCH. Дозволена е само една апликација годишно. Може да се употреби и за сузбивање на плевли кај лен во доза од 20 g/ha. Спектар на дејство: Aethusa cynapium, Agrostemma githago, Amaranthus hybridus, Amaranthus retroflexus, Amsinckia intermedia, Anthemis arvensis, Arabidopsis thaliana, Bifora radians, Capsella bursa pastoris, Chenopodium album, Chenopodium leptophyllum, Descurainia sophia, Ellisia nyctelea, Erodium spp., Galeopsis tetrahit, Kochia scoparia, Lactuca serriola, Lamium amlexicaule, Matricaria maritima, Montia perfoliata, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Polygonum lapathifolium, Polygonum persicaria, Portulaca oleracea, Ranunculus testiculatus, Salsola iberica, Senecio vulgaris, Silene conica, Sinapis arvensis, Sonchus spp., Stellaria media, Thlaspi arvense, Vaccaria pyramidata, Viola spp. Го стопира развојот на: Cirsium arvense, Helianthus annuus, Lithospermum arvense, Lolium spp. и Polygonum aviculare.


Предупредување:

Се препорачува додавање на наквасувач.


Каренца:

Обезбедена со времето на употреба.Добавувач: ТДПТУ „АЛГИНА“ ДОО - Скопје
Производител: CHEMINOVA A/S / веб страница