Средства за заштита: ХЕРБИЦИДИ
Активни материи: Tribenuron-Methyl;
Име на препарат: GRANSTAR 75 WG

Употреба:

GRANSTAR 75 WG e селективен хербицид формулиран во вид на водорастворливи гранули. Наменет е за сузбивање на дикотиледони широколисни плевели во житни култури. Содржи активна метрија тибенурон метил, 750 g/kg. Ефектот е водлив за 3 - 10 дена. Топли (над 10 °C) и влажни почви го засилуваат ефектот на препаратот додека пак ладни и суви го намалуваат неговиот ефект. Се применува во доза од 25 g/ha со потрошувачка н вода од 200 - 400 L/ha кога растенијата се во фенофаза од (12 - 29 BBCH) а плевелите имаат од 2 - 4 листа. Доколку се примени во есен, максималната доза на препаратот не смее да надмине 20 g/ha.


Предупредување:

Додавањето на нејонски сурфактант (на пр. Тренд® 90) ја зголемува хербицидната активност. Не треба да се применува на растенија кои се под стрес. Дозволена е една апликција во текот на вегетацијата.


Каренца:

Обезбедена со времето на употреба.Добавувач: ДПУ „АГРИМАТКО“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: DU PONT DE NEMOURS S.A.S