Име на болест: Бело гниење на дрвото кај овошните видови - Stereum hirsutum
Култура: СЛИВА
Опис: Гниењето на дрвото почнува од средината и се шири кон периферија во вид на исечоци. Дрвото станува меко како сунѓер, од почетокот бледорозово до кафеаво, прошарано со жолти дамки. Покрај оваа габа, како причинители на белото гниење на дрвото се јавуваат и други габи. Сите тие ги напагаат физиолошки заслабнатите овошки од доцни есенски или пролетни мразеви, од плитка почвена вода, оштетување од мраз и сл. Белото гниење на дрвото кај овошните видови е посебен синдром на болести кај лозата, овошните и шумските видови. Најчесто ги напаѓа : сливата, праската, бадемот, црешната и др. За нивно спречување се препорачува создавање услови за  нормален развој на овошките и тоа: при кроењето да се оставаат чепови; заштита на овошките од измрзнувања. За уништување на причинителите на гниењето на дрвото се препорачува внесување на билошки средства врз база на габата Trichoderma viride.повеќе слики >>

Препарати

DIVIDEND 030 FS

MAXIM EXTRA 050 FS

AKORD

FALCON ® EC 460

FLINT MAX

FOLIKUR EW 250

FOLIKUR EW 250

RIZA 250 EW

CHORUS 75 WG

SWICH 62,5 WG