Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Difenoconazole;
Име на препарат: DIVIDEND 030 FS

Употреба:

DIVIDEND 030FS претставува концентрат за влажно третирање на семето кој во својот состав содржи 3% активна материја дифеноконазол. Се користи за заштита на семе од пченица во доза од 150 ml препарат за 100 kg sjemena, со додавање на 600 ml вода за 100 kg семе.


Предупредување:


Каренца:

Каренцата е обезбедена со времето на употреба.Добавувач: ТДПТУ „АЛГИНА“ДОО - Скопје
Производител: Syngenta Crop Protection AG / веб страница