Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Difenoconazole; Fludioxonil ;
Име на препарат: MAXIM EXTRA 050 FS

Употреба:

Aктивна материја: 22.5-26,5% fludioxonil + 33,8-39,4% cyprodinil Се употребува за заштита на: -грозјето од сиво гниење (Botrytis cinerea) во доза од 800 -1200 g/ha со третирање во фенофазно прецутување, затворање на гроздовите и три недели пред берба; -јагодата од гниење (Botrytis cinerea) во доза од 800 -1200 g/ha во фенофазите пред цутење, цутење, по цутење и 7 дена пред берба.


Предупредување:

III Група на отрови; Акутна токсичност: - орална LD 50 над 5000 mg/kg за стаорци - дермална LD 50 над 2000 mg/kg за стаорци - инхалациона LC 50 над 2,6 mg/m3 воздух за стаорци. Толеранца: 1 mg/kg за грозјето.


Каренца:

7 дена за јагода и 21 ден за грозје.Добавувач: ДТ „ХОЛМА“ ДООЕЛ - Струмица / веб страница
Производител: BASF / веб страница