Име на болест: Ветрушка обична - Apera spica venti
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Apera spica venti
Едногодишно растение често озимо висока 30 - 120 цм. Коренот е жилест. Стеблото исправено и глатко. Листовите рапави, зелени долги околу 15 цм, а широки околу 3 цм. Немаат аутикули. Соцветието е широка метлица долга 25 цм со многу бочни гранчички во повеќе етажи. Класчињата се поединечни. Произведува годишно 12000 семки. Опасен кај житата. Пренесува нематоди.Препарати