Име на болест: Зелкина совица - Mamestra brassicae L.
Култура: ЗЕЛКА
Опис:Штетник на зелката, другите зелкови култури и шеќерната репка. Има 2 генерации годишно. Презимува во стадиум кукла во почвата. Гасениците во почеток гризат отвори на листовите со неправилна форма. Подоцна се разидуваат и може да предизвикаат целосен голобрст на листовите од зелка. Кај зелката ја напагаат главицата, прават ходници во неа, ја загадуваат со измет и егзувии, што доведува до нејзино брзо пропаѓање. Мерки за контрола се апликација на инсектициди на база на: спинозини, Bacillus thuringiensis var. kurstaki, IGR препарати, подржувачи на јувентилниот хормон, фенилпиразоли, пиретроиди, неоникотиноиди и карбамати.Препарати