Име на болест: Телени црви - Elateridae
Култура: КОМПИР
Опис: Ембрионалниот развој трае од 2 - 4 недели должината на живот на ларвата изнесува 35 - 38 месеци а стадиумот на кукла завршува за околу три недели. Ларвите живеат во почвата прават вертикални и хоризонтални движења кои можат да бидат со сезонски и дневен карактер. Вертикалните миграции се почести и настануваат со промена на влагата и температурата на почвата. За барање на храна прават хоризонтални движења. Оптимална температура за активност на ларвата е 20 степени. Влажноста на средината е основниот фактор и има голема важност за нивната распространетост и динамика на популацијата. Јајцата во сува почва брзо ја губат водата и угинуваат а исто се случува и со младите ларви. Возрасните инсекти исто така се осетливи на недостаток на вода.
Ларвите на телените црви се изразито полифагни и ги напаѓаат сите одгледувани растенија и одреден број плевели. Оштетувањата ги прават во градинарството , овоштарството на семето и слабиот коренов систем. Ларвите се најопасни за посејаното семе , про'ртено или пак изникнато младо растение.повеќе слики >>

Препарати

FURY 10 EC

FURY GEO

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC