Име на болест: Овчи киселец - Rumex acetosella
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 10 - 40 цм. Стеблото е често со црвенкаста боја. Растението има ризоми со папки со кои се размножува. Листовите се стреласти. Цветовите се ситни, црвенкасти, собрани во долги растресити гроздови. Растението е дводомно. Произведува до 3000 семки со ртливост преку 6 години. Содржи оксална киселина.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

CALLISTO 480 SC