Име на болест: Губар - Lymantria dispar L
Култура: КРУША
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува во стадиум јајце во кое завршил ембрионалниот развој. Штетите ги причинуваат исклучиво гасениците. Вршат дефолијација, при што за кусо време доведуваат до сушење на стеблата, особено помладите. Нај успешен мониторинг се врши со фермонски мамки. Доколку природните непријатели не ја одиграат успешно својата улога, потребни се хемиски мерки. Се препорачуваат препарати со поволни токсиколошки својства како Bacilus thuringiesis, IGR препарати, но и пиретроиди или органофосфорни инсектициди. Уништувањето се врши со авиоапликација.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

AHILUS EC

CHLORCYRIN 550 EC

CHLORZAN 48% EC

CHROMOREL D

CHROMOREL P-2

CYREN 5G

DURSBAN 4 E

DURSBAN 4E

DURSBAN G 5

GRIZLI 55 EC

MOREL-D

NURELLE D

PIREL D

PYRINEX 25 MF

PYRINEX 48 EC