Име на болест: Зелена праскова вошка - Myzus persicae
Култура: ПИПЕРКИ
Опис:Годишно развива над 10 генерации. Зимски домаќини се праската и други растителни видови од родот Prunus. Летни домаќини: тутун, домат, кељ, зелка, репа, памук. Се појавува рано уште во март и е монофагна. Презимува во стадиум јајце на праската. При поволни еколошки услови и во затворени простори за 10 до 12 дена дава генерација. Пренесува голем број перзистентни и неперзистентни вируси (над 100). Економски праг на третирање е 10 - 15% заразени леторасти. Една од најштетните лисни вошки и воопшто од штетните инсекти. Отпорна е на многу користени инсектициди.Препарати