Име на болест: Зелена праскова вошка - Myzus persicae
Култура: ДОМАТИ
Опис: Годишно развива над 10 генерации. Зимски домаќини се праската и други растителни видови од родот Prunus. Летни домаќини: тутун, домат, кељ, зелка, репа, памук. Се појавува рано уште во март и е монофагна. Презимува во стадиум јајце на праската. При поволни еколошки услови и во затворени простори за 10 до 12 дена дава генерација. Пренесува голем број перзистентни и неперзистентни вируси (над 100). Економски праг на третирање е 10 - 15% заразени леторасти. Една од најштетните лисни вошки и воопшто од штетните инсекти. Отпорна е на многу користени инсектициди.повеќе слики >>

Препарати

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

ETIOL SPECIJAL

ETIOL TECEN

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE