Име на болест: Сиво гниење на грозјето - Botrytis cinerea
Култура: МАЛИНА
Опис: Габата го напаѓа главно грозјето, а при оптимално поволни услови ги напаѓа и листовите, ластерите и цветовите. Гроздинката, како и цветовите, исто така се напаѓани; тие добиваат кафеаво - црвена боја, гнијат и се прекриени од пепелавосива навлака од кондифори со кониди. Габата B. cinera има добро развиена мицелија, составена од долги маслинестокафеави хифи. Хифите имаат различна дебелина, во зависност од условите на развојот. Помеѓу хифите се образуваат анастомози, преку кои поминуваат генетски различни јадра. Заштитата на лозата и грозјето од сивото гниење е комплексна таа опфаќа многу превентивни, хигиенски и хемиски мерки. Од превентивни мерки доаѓаат предвид: одгледување на лозата на послабо бујни подлоги, избор на проветрени локалитети за лозови насади, поставување на редовите  во насока на доминантните ветрови.повеќе слики >>

Препарати

PYRUS 400 SC

BELLIS

CANTUS

COLLIS

SIGNUM

TELDOR SC 500

CHORUS 75 WG

SWICH 62,5 WG