Име на болест: Повивка - Polygonum convolvulus
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Стеблото e тенко и полегнато со должина до 1 m, со можност за омотување околу другите растенија. Предизвикува полегнување на посевите. Листовите се срцевидни, со долги петелки. Лиската е долга 2 - 8 cm, а широка 2 - 4, 5 cm. Расте од рана пролет. Цветовите се ситни, зелени, групирани по 2 - 5 во основата на листот. Плодот е рапаво оревче. Растението дава до 5000 семки.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4

GOLIJAT

GOLTIX WP 70