Име на болест: Сиво гниење - Botrytis cinerea
Култура: ЈАГОДА
Опис: Листовите најчесто бидуваат напаѓани во првите фази од вегетацијата при многу влажно време, кога на нив се забележуваат многу крупни црвено - кафеави дамки, кои потемнуваат и се сушат. Плодовите и цветовите исто така се напаѓани. Тие добиваат кафеаво - црвена боја, гнијат и се прекрини од пепелкасто - сива навлака од кондиофори со конидии. Габата B. cinerea има добро развиена мицелија, составена од долги маслинестокафеави хифи. Во природни услови инфекциите се остваруваат при одредена температура и влажнење на зрната. Така при температура од 15 до 20С водата треба да биде присутна најмалку 15 часа. Заштитата е коплексна, таа опфаќа многу превентивни, хигиенски и хемиски мерки: избор на проветрени локалитети , одгледување  на послабо бујни подлоги,  избалансирано ѓубрење, отстранување на непотребната лисна маса. Хемиската заштита се изведува со фунгициди за таа намена (ботририциди).повеќе слики >>

Препарати

BELLIS

CANTUS

COLLIS

SIGNUM

DIVIDEND 030 FS

MAXIM EXTRA 050 FS

MAXIM EXTRA 050 FS

SWICH 62,5 WG