Име на болест: Памукова вошка - Aphis gossypii
Култура: КАЛИНКА
Опис: Вошката ги напаѓа плодовите и лисјата на калинката и предизвикува нивно деформирање а кај листовите може да настане и нивно изумирање и опаѓање. Покрај овие штети кои ги причинува, памуковата вошка лачи и медена роса на која се населува габата Чадливка и причинува дополнителни штети на самото растение. Штетите се однесуваат на негативно влијание врз процесот на фотосинтеза како и причинување на некроза на листовите. Уништувањето на памуковата вошка кај калинката се врши откако ќе биде констатирано нејзиното присуство т. е. присуство на колонии од вошката на горниот дел од листот. За сузбивање се користат препарати на база на имидаклоприд, тиаклоприд и ацетамиприд.повеќе слики >>

Препарати

BEVESPILAN

BUBASTAR

TONUS

VOLLEY

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL

CALYPSO SC 480

PROTEUS 110 OD